Zabezpieczenia przeciwpożarowe mają na celu zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, zapewnienie sił i środków do jego zwalczania oraz umożliwienie prowadzenia działań ratowniczych.
Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenia: – nagłe, – wywołane przyczyną zewnętrzną, – powodującą uraz lub śmierć, – które nastąpiło w związku z pracą,    1) podczas lub...