Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art .237¹¹ § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, dla pracodawców rozpoczynających działalność gospodarczą.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium – z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, foli do wyświetlania informacji, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń. Uczestnicy szkolenia powinni również otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń z instrukcjami, zestaw pytań kontrolnych).

Program szkolenia:

Ramowy program szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Lp.Temat szkolenia*)Liczba godzin**)
1.Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):8
§  źródła prawa pracy, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
§  prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP,
§  ochrona pracy kobiet i młodocianych,
§  profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników,
§  szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
§  ogólne i szczegółowe*) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
§  świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych,
§  system oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
§  nadzór i kontrola warunków pracy
2.Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna)5
3.Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:10
§  zagrożenia wypadkowe,
§  hałas i drgania mechaniczne,
§  szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
§  czynniki biologiczne
§  promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
§  pola elektromagnetyczne,
§  energia elektryczna i elektryczność statyczna,
§  mikroklimat środowiska pracy,
§  oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
§  zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
§  zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowaniu materiałów
4.Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy15
5.Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych3
6.Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych5 (w tym 2 ćwiczeń)
7.Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka2
8.Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby6 (w tym 2 ćwiczeń)
9.Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki BHP4 (w tym 2 ćwiczeń)
10.Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku3
11.Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego3
Razem:minimum 64 (w tym 6 ćwiczeń)

*) Szczegółowy program szkolenia powinien uwzględniać problematykę i przepisy dotyczące przemysłu (działalności), z którego wywodzą się uczestnicy szkolenia.

**) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.