Uczestnicy szkolenia

Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia .

Sposób organizacji szkolenia

 • Szkolenie odbywa się w formie seminarium połączonego z samokształceniem.
 • Uczestnicy przed szkoleniem otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej ramowym programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Ukończenie szkolenia potwierdza się wydając zaświadczenie.

Program szkolenia:

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników,
 2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników,
 3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe,
 4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii),
 5. W tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.