• 30 czerwca 2020
 • sipadmin
 • 0

Jednym z dwóch rodzajów szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp jest instruktaż stanowiskowy. Polega on na przekazaniu i zaznajomieniu pracownika ze specyfiką wykonywanej przez niego pracy przy zachowaniu zasad bhp.

Instruktaż stanowiskowy bhp przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy. Ma on zastosowanie do:

 • pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym i innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
 • pracownika przenoszonego na takie stanowisko pracy,
 • ucznia odbywającego praktyczna naukę zawodu,
 • studenta odbywającego praktykę studencką.

W trakcie szkolenia stanowiskowego bhp pracownik ma zostać zapoznany z możliwymi do wystąpienia zagrożeniami ze strony:

 • maszyn,
 • innych urządzeń technicznych,
 • innych środków pracy, przede wszystkich narzędzi,
 • czynników energetycznych,
 • substancji chemicznych i ich mieszanin,
 • materiałów.

Szkolony musi także poznać sposoby unikania negatywnych skutków wspomnianych zagrożeń.

Oczywiście instruktaż stanowiskowy bhp musi zaznajomić pracownika z bezpiecznymi sposobami obsługi środków pracy, z których ten będzie korzystać w praktyce. Ponadto pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć szkolenie stanowiskowe bhp na każdym z tych stanowisk.

Nie każdy w firmie może szkolić stanowiskowo pracowników. I tak, instruktaż stanowiskowy bhp przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę lub sam pracodawca, o ile mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także są przeszkoleni w zakresie metod prowadzenia takiego instruktażu.

Instruktaż stanowiskowy bhp składa się z części:

 • teoretycznej, która dotyczy środków produkcji i warunków bezpieczeństwa,
 • praktycznej, która dotyczy bezpieczny sposobu wykonywania pracy, w tym pracy samodzielnej.

Szkolenie kończy się sprawdzeniem umiejętności i wiedzy pracownika dotyczącej bezpiecznego wykonywania prac na jego stanowisku pracy.

Prawidłowo przeprowadzony instruktaż stanowiskowy bhp powinien być podzielony na następujące fazy:

 • rozmowa wstępna instruktora z instruowanym pracownikiem,
 • pokaz i objaśnienie procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,
 • próbne wykonywanie pracy przez pracownika przy korygowaniu czynności przez instruktora (obsługa środków pracy itp.),
 • samodzielna praca instruowanego pod nadzorem szkolącego,
 • sprawdzenie i ocena przez instruktora umiejętności oraz wiedzy pracownika dotyczącej bezpiecznego wykonywania pracy.

Minimalny czas trwania szkolenia wstępnego stanowiskowego bhp to 8 godz. lekcyjnych (trwających 45 min). Wyjątkiem są pracownicy administracyjno-biurowi narażeni na działanie czynników uciążliwych. Dla nich minimalny czas szkolenia wynosi 2 godz. lekcyjne.

Szkoląc, należy opierać się na ramowym programie instruktażu stanowiskowego bhp, który zawiera rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Jednak zawsze trzeba go dostosować do konkretnych warunków i wymagań, jakie panują w danej firmie oraz na danym stanowisku pracy.

Instruktaż stanowiskowego bhp odpowiednio potwierdza się w karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (jej wzór zawiera również wspomniane rozporządzenie).

Omówione kwestie regulują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).