• 30 czerwca 2020
 • sipadmin
 • 0

Zabezpieczenia przeciwpożarowe mają na celu zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, zapewnienie sił i środków do jego zwalczania oraz umożliwienie prowadzenia działań ratowniczych.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe możemy podzielić na aktywne i pasywne. Do zabezpieczeń aktywnych możemy zaliczyć:

 • instalacje sygnalizacji pożaru (ISP),
 • stałe urządzenia gaśnicze (SUG),
 • urządzenia zraszaczowe,
 • systemy hydrantowe,
 • klapy domowe (systemy odprowadzania dymu i ciepła).

Zabezpieczenia pasywne to między innymi:

 • impregnacja przeciwogniowa,
 • zabudowy przeciwogniowe,
 • przegrody pożarowe,
 • zabezpieczenia kabli i systemów technicznych,
 • ściany i drzwi przeciwogniowe.

Istotniejsze z praktycznego punktu widzenia są aktywne zabezpieczenia, które są w stanie ostrzec nas o zagrożeniu oraz samoczynnie rozpocząć gaszenie ognia, uniemożliwiając jego rozprzestrzenianie.

Stałe urządzenia gaśnicze

Obowiązek stosowania stałych urządzeń gaśniczych, do których zalicza się stałe urządzenia gaśnicze wodne (tryskaczowe i zraszaczowe), parowe, pianowe, gazowe i aerozolowe, proszkowe regulują przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru, jest wymagane w:

 • archiwach, wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
 • muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej,
 • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z przepisami powyżej przytoczonego rozporządzenia w strefach pożarowych i pomieszczeniach wyposażonych w stałe urządzenia gaśnicze gazowe lub z innym środkiem gaśniczym mogącym mieć wpływ na zdrowie ludzi powinny być zapewnione warunki bezpieczeństwa dla osób przebywających w tych pomieszczeniach, zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami dotyczącymi tych urządzeń.

Natomiast stosowanie stałych urządzeń gaśniczych wodnych jest wymagane w:

 • budynkach handlowych lub wystawowych: jednokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8000 m2,
 • wielokondygnacyjnych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5000 m2,
 • budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 600,
 • budynkach użyteczności publicznej wysokościowych,
 • budynkach zamieszkania zbiorowego wysokościowych.

System sygnalizacji przeciwpożarowej

Instalacje sygnalizacji pożaru składają się z centrali alarmowej, czujek i przycisków pożarowych oraz sygnalizatorów alarmowych (optycznych i akustycznych).

Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane w:

 1. budynkach handlowych lub wystawowych:
 2. jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2,
 3. wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2,
 4. teatrach o liczbie miejsc powyżej 300,
 5. kinach o liczbie miejsc powyżej 600,
 6. budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300,
 7. salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500,
 8. szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach – o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku,
 9. szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku,
 10. domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku,
 11. zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych,
 • budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200,
 • budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50,
 • archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
 • muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej,
 • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej,
 • centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym,
 • garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną,
 • stacjach metra i stacjach kolei podziemnych,
 • dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób,
 • bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2,
 • bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Dźwiękowy system ostrzegawczy

Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora, jest wymagane w:

 1. budynkach handlowych lub wystawowych:
 2. jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 8 000 m2,
 3. wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2;
 4. salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500,
 5. kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600,
 6. szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku, z wyłączeniem pomieszczeń intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi,
 7. budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych,
 8. budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych lub o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200,
 9. stacjach metra i stacjach kolei podziemnych,
 10. dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.

Zasady dotyczące podłączania systemów sygnalizacji pożaru do PSP

Obowiązek założenia i odpowiedniego połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych dla obiektów wyżej wymienionych określa art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Zgodnie z ww. artykułem właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, obowiązany do założenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych, zobowiązany jest połączyć te urządzenia z najbliższą komendą lub jednostką ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej, o ile w tym budynku, obiekcie lub na terenie nie działa jego własna jednostka ratownicza.

Sposób połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu jest obowiązany uzgodnić z właściwym terenowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej (§ 31 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

Jednocześnie, zgodnie z ww. rozporządzeniem, obiekty wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze mogą być niewyposażone w system sygnalizacji pożarowej. Możliwość ta nie oznacza zwolnienia z obowiązku połączenia urządzeń z komendą lub jednostką ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w sposób zapewniający automatyczne przekazywanie informacji o pożarze.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1994 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719).

 

Źródło: www.straz.gov.pl