• 30 czerwca 2020
 • sipadmin
 • 0

Stanowisko Głównego Inspektora Pracy w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie BHP.

Mając na względzie obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz biorąc pod uwagę opublikowanie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego w związku z zarażeniami SARS-CoV-2, jak również pismo otrzymane z Ministerstwa Zdrowia z 12 marca br. dotyczące wykonywania badań profilaktycznych pracowników (wynikających z art. 229 ustawy Kodeks pracy), proponuje następujące rozwiązania:

 1. zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych. Terminowe wystawienie skierowania będzie potwierdzeniem gotowości pracodawcy do wypełnienia obowiązku określonego w art. 229 Kodeksu pracy.
  Pracownicy po odwołaniu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego powinni zostać zobowiązani do niezwłocznego udania się do jednostki medycyny pracy, z którą przedsiębiorstwo ma podpisaną umowę o świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami;
 2. utrzymanie obowiązku niedopuszczenia do pracy pracowników bez orzeczenia lekarskiego, określającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, otrzymywanego przez pracownika podczas wstępnych profilaktycznych badań lekarskich;
 3. dopuszczenie możliwości przeprowadzenia instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 3 h lekcyjne), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line). Pracownicy powinni otrzymać (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów umożliwiających im zaznajomienie się z:
 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminie pracy,
 • przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
 1. dopuszczenie możliwości przeprowadzenia szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 8 h lekcyjnych), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line). Pracownicy powinni otrzymać (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów do zaktualizowania i uzupełnienia swojej wiedzy i umiejętności:
 • z zakresu przepisów i zasad bhp związanych z wykonywaną pracą,
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacji zagrożeń;
 1. przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego przyswojenie przez uczestnika szkolenia okresowego wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, kończącego szkolenie okresowe, niezwłocznie po odwołaniu  epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2;
 2. utrzymanie obowiązku przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracyprzed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, a także pracownika przenoszonego na takie stanowisko oraz ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu lub studenta odbywającego praktykę studencką.

Główny Inspektor Pracy jednocześnie zaznacza, że działania pracodawców zgodne z powyższymi propozycjami nie powinny obniżyć poziomu bezpieczeństwa pracy pracowników, a mogą przyczynić się do zminimalizowania ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

 

Źródło:

Pismo Głównego Inspektora Pracy dotyczące stanowiska Głównego Inspektora Pracy w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz terminowego prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp, Warszawa 16.03.2020 r., UNP:GIP-20-19263, GIP-GNN.50.2.2020.1. dostępne na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy: www.pip.gov.pl